Algemene voorwaarden

Als u bij ons iets koopt of bestelt, gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden.

1 . Van elke klant wordt geacht dat hij bij het indienen van een offerte de algemene voorwaarden kent en aanvaardt. De klant erkent en aanvaardt dat de bijzondere voorwaarden voor specifieke diensten en/of producten die de klant bestelt, van toepassing zijn. In geval van strijdigheid tussen de betreffende bijzondere voorwaarden en de algemene voorwaarden, gelden de bijzondere voorwaarden.

2 . Op het ogenblik dat de klant de diensten of goederen aanvraagt en aanvaardt, moet hij in principe een contract of bestelbon met de overeengekomen diensten en/of producten en richtprijs ondertekenen. Door het courante gebruik van internet en email vragen we dat het contract (of de bestelbon) ons via deze weg bereikt. De klant verklaart hierbij ook dat dit document dezelfde echtheidswaarde heeft als het origineel. De verkoop komt tot stand na bevestiging van Wisefools. Een begin van uitvoering geldt tevens als bevestiging, tenzij deze onder voorbehoud gebeurt.

3 . Bij niet-betaling op de vervaldag is de klant van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10% op jaarbasis. Bovendien is de klant bij niet-betaling binen de maand na vervaldag een schadevergoeding verschuldigd van 10% op de totale prijs. Dit alles weerom van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is. In geval van gedeeltelijke betaling blijft de integrale schadevergoeding verschuldigd.

4 . Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen strekt de met Wisefools gesloten overeenkomst nimmer tot overdracht van de eigendom van zaken, programmatuur, intellectuele eigendomsrechten op zaken en programmatuur die worden aangewend of ter beschikking gesteld in het kader van de overeenkomst. Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Wisefools totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals de bedragen als genoemd in artikel 3. betaald zijn. Het risico gaat over op de klant vanaf de levering ongeacht of al dan niet reeds betaling plaatsvond.

5 . De leverings- of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Tenzij een betreffende dienst, wanneer uitdrukkelijk schriftelijk overeen gekomen.

6 . Betreffende (en enkel betreffende) de levering van goederen: De klant moet zichtbare gebreken inroepen binnen de 48 uur na levering. Onze aansprakelijkheid in het kader van zichtbare gebreken beperkt zich tot het verwisselen van goederen, met uitsluiting van alle kosten of schadevergoedingen. Een vordering op grond van onzichtbare gebreken moet worden ingesteld binnen de 3 maanden na levering, dit op straffe van verval.

7. Als de klant de bestelling, van overeengekomen diensten en/of producten weigert of er door zijn toedoen geen uitvoering kan worden gegeven, is hij aan Wisefools een schadevergoeding van 30% op het totaalbedrag van de bestelling verschuldigd.

8 . Wij zijn in geen geval aansprakelijk uit welke hoofde ook, voor enige schade veroorzaakt door onze lichte fout of deze van onze aangestelden.
Behalve bij opzet, zware fout, overlijden of lichamelijke letsel van de klant.
In deze omstandigheden is onze aansprakelijkheid allesinds beperkt tot het bedrag van de levering en tot de directe schade. Onrechtstreekse schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.

9 . Bij eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van deze bedingen, brengt dit niet de nietigheid of ongeldigheid van deze overeenkomst of de andere bedingen met zich mee

10 . Het is de klant niet toegestaan om de door Wisefools aangeboden diensten en/of zaken te wederverkopen en/of wederverhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

11 . Bij het opstellen van de overeenkomst of de bestelbon zal de koper zich niet kunnen beroepen op schrijf- of rekenfouten in de eenheidsprijs of het totaalbedrag. Alle aangeduide prijzen zijn excl. BTW, tenzij deze uitdrukkelijk als incl. zijn aangeduid. Is er met de opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van Wisefools. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht worden geleverd zullen, op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.

12 . Het contract treedt in werking op de dag van ondertekening van het contract door Wisefools en de betrokken partij(en). Contracten worden voor de overeengekomen duur afgesloten. Het contract wordt stilzwijgend verlengd voor de overeengekomen duur, indien niet 4 weken voor afloop van het contract per aangetekend schrijven het contract wordt opgezegd. Het contract kan door Wisefools opgezegd worden 2 weken voor afloop. Indien Wisefools beslist de verkoop van de betreffende diensten stop te zetten.

13 . In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin Wisefools gevestigd is bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing.

14 . Wisefools verbindt zicht ertoe uw gegevens vertrouwelijk te behandelen, en dat deze voor geen andere doeleinden dan die van Wisefools gebruikt zulen worden. Bij registratie van internetdomeinnamen is Wisefools verplicht om de naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummer, de start- en vervaldatum van de registratie en de bijhorende nameserverinformatie door te geven aan de organisatie die de domeinextensie beheert. Deze informatie is publiek toegankelijk. De publieke aard van deze informatie is eigen aan de werking van de domeinnaamprocedures en valt volledig buiten de bevoegdheid van Wisefools voor wat betreft het eventuele gebruik door deze organisaties of derden van deze informatie. Wisefools verwijst in haar portfolio op de website of andere commerciële documenten naar gerealiseerde projecten of projecten in ontwikkeling. Daarbij worden enkel algemeen gekende gegevens bekendgemaakt zoals de naam en aard van het project en een adresverwijzing of link naar een website. Klanten die dat wensen kunnen zich niettemin verzetten tegen deze vermeldingen.

15 . Wisefools kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de door Wisefools ontwikkelde websites. Dit geldt zowel voor informatie die door Wisefools zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van de gebruikers (bv. via CMS).

16 . In geval van levering: De goederen reizen steeds op risico van de klant ongeacht de verzendingswijze en/of de voorwaarden ervan. Geen enkele vertraging kan de verantwoordelijkheid van Wisefools aantasten noch recht geven op een schadeloosstelling of een weigering van de levering.